Skip to content

Vacature BOEKHOUDER bij SAAMO Gent (M/V/X)

Omschrijving van de vacature

 

Functiecontext

 • De boekhouder verzekert mee de optimale uitbouw van het administratieve team van SAAMO Gent vzw.
 • De boekhouder is, in overleg met de zakelijk verantwoordelijke en coördinatie, verantwoordelijk voor het voeren van de boekhouding, het opstellen van de financiële jaarverslagen en verantwoordingsdossiers, de opmaak van het financieel jaarplan, en de ondersteuning van het financieel beleid.

Taakomschrijving

We lijsten een aantal essentiële taken op:

 • Je staat in voor het voeren van een analytische vzw-boekhouding van A tot Z volgens de voor onze organisatie van toepassing zijnde regels:
  • Je zorgt voor het verwerken van aankoopfacturen, kredietnota’s en opmaak/boeking van uitgaande facturen.
  • Je verwerkt bankafschriften, diverse boekingen, onkostennota’s en volgt betalingen op.
  • Je volgt contracten, offertes, verzekeringen mee op samen met de collega’s die verantwoordelijk zijn voor het coördineren van de opdrachten van werken, leveringen en diensten.
  • Je staat in voor de afsluiting en publicatie van de jaarrekening, de financiële rapportering naar de bevoegde overheden, het bestuursorgaan, en de algemene vergadering.
  • Je denkt, in de uitvoering van jouw taken, mee na over het optimaliseren van onze financiële processen en het verbeteren van de kwaliteit van onze werking.
 • Via de opmaak van een driemaandelijkse begrotingsopvolging zorg je ervoor dat de zakelijk verantwoordelijke en de coördinatie de begroting tijdig kunnen bijsturen.
 • Je zorgt voor de opmaak van een jaarlijks liquiditeitsplan zodat je, in samenspraak met de zakelijk verantwoordelijke, de liquide middelen op een adequate manier kan beheren.
 • Samen met de zakelijk verantwoordelijke sta je in voor het centraal beheer inzake de algemene organisatie – en huisvestingkosten om de verkregen financiële middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten.
 • In samenwerking met de teamcoaches, zorg je voor de opvolging van de werkingsmiddelen op projectniveau, om een correcte verdeling en aanwending te verzekeren.
 • Je zorgt, samen met de zakelijk verantwoordelijke, voor de financiële opmaak van de dossiers.
 • Je staat in voor de opmaak van de verantwoordingsdossiers waartoe SAAMO Gent gehouden is, wat betreft het financiële luik, waaronder deze voor de verschillende subsidieverstrekkers (jaarlijks) en de BTW-aangifte (per kwartaal).
 • Je bent verantwoordelijk voor de jaarlijkse audit en bent de rechtstreekse contactpersoon voor de commissaris-revisor van SAAMO Gent.

 

Plaats in het organogram

 • De boekhouder staat onder leiding van, en legt verantwoording af aan, de zakelijk verantwoordelijke.
 • Het Dagelijks Bestuur, het Bestuursorgaan of de Algemene Vergadering kunnen zich, met medeweten van coördinatie, rechtstreeks laten informeren door de boekhouder, wat betreft de domeinen waarvoor die verantwoordelijk is.

Gewenst profiel

Met dit algemeen competentieprofiel geven we aan wat we van een kandidaat-boekhouder verwachten. We willen echter niet de indruk wekken dat al deze eigenschappen in gelijke mate aanwezig moeten zijn.

Het profiel is in de eerste plaats een richtlijn bij aanwerving en selectie om de kandidaat met het beste startprofiel (reeds aanwezig of in potentie) te selecteren.

KENNISASPECTEN

 • Je hebt een grondige kennis van de VZW reglementering.
 • Je hebt een grondige kennis van analytisch boekhouden.
 • Je kan een begroting opmaken.
 • Je kan een financieel jaarverslag opmaken.
 • Je kan een liquiditeitsplan opmaken.
 • Je hebt een basiskennis van personeelsbegroting.
 • Je hebt kennis van Word, Excel, Outlook, BOB (boekhoudprogramma).

 

FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES 

Communicatieve vaardigheden 

 • Je legt vlot contact, binnen de grenzen van jouw bevoegdheid, met diensten, subsidiërende overheden, medewerkers, partners van SAAMO Gent.
 • Je kan relevante informatie selecteren en zijn boodschap/vraag toegankelijk en begrijpelijk formuleren naar de diensten, subsidiërende overheden, medewerkers en partners van SAAMO Gent.
  • Je kan goed schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands.
  • Je hebt redactionele vaardigheden op het vlak van dossiervorming en verslaggeving.
 • Je kan data op een inzichtelijke manier presenteren aan zij die op basis daarvan hun beslissingen en/of beleid dienen bij te sturen.

Precisie

 • Je kan op vlotte en accurate wijze data verzamelen en verwerken.
 • Je werkt precies en nauwkeurig.
 • Je kan jezelf in sterke mate controleren maar staat ook open voor externe controle.

 

GENERIEKE COMPETENTIES

Organisatie

 • Zorgvuldigheid: je handelt met aandacht voor details en gericht op het voorkomen van fouten.
 • Plannen en organiseren: je kan structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen.

Zelfmanagement

 • Betrouwbaarheid: je komt afspraken na en handelt volgens de algemeen aanvaarde sociale en ethische normen, rekening houdend met de bedrijfspolicy.
 • Stressbestendigheid: tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek, kan je efficiënt en effectief blijven functioneren.
 • Zelfinzicht: je kan jezelf inschatten en beoordelen zodat men een zelfbeeld bekomt dat overeenstemt met de realiteit.
 • Zelfontplooiing: je neemt acties ter bevordering van de eigen professionele en persoonlijke groei.

Interactie

 • Samenwerking: je levert een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van eigen belang is.
 • Netwerken: je ontwikkelt en bestendigt professionele relaties en wendt deze aan tot wederzijds voordeel.
 • Omgaan met diversiteit: je kan effectief interageren en communiceren met mensen van andere culturen.

Ons aanbod

 

Werkomstandigheden

 • Standplaats: Gent.
 • Uitzonderlijk avond- en  weekendwerk.
 • Vlottende werkuren met een soepele compensatieregeling voor meer-uren.
 • We verwachten vooral flexibiliteit in seizoengevoelige piekperiodes (afrekeningsdossiers, inspecties, audits, jaarrekening).
 • De boekhouder werkt op de maatschappelijke zetel van de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden 

 • Voor wie deze functie opneemt, wordt een contract opgemaakt met als functie “boekhouder”.
 • Functiehonorering met verloning binnen barema A1.
 • Wettelijk verplichte woon/werk-verplaatsingsvergoeding en wettelijk verplichte vergoeding voor verplaatsingen in opdracht.
 • Permanente bijscholing en vorming.
 • CAO’s geldend in het PC 329.01 zijn van toepassing.
 • SAAMO Gent vzw heeft geen reguliere thuiswerkfuncties.
Back To Top