Ga naar hoofdinhoud

Wonen op Maat

Project

Het aanbod betaalbare, kwaliteitsvolle woningen is te beperkt voor mensen in een kwetsbare positie. Door de lange wachtlijsten in de sociale huisvesting, komen veel mensen noodgedwongen op de private huurmarkt terecht. Daar ondervinden ze grote problemen op het vlak van betaalbaarheid, kwaliteit, woonzekerheid, negatieve selectie en discriminatie. In het project Wonen op Maat ontwikkelt SAAMO Vlaams-Brabant bruikbare modellen en innovatieve woonvormen om het aanbod te verruimen.  

 

Wonen op Maat wil niet alleen duurzaam in bouw zijn, maar ook bijdragen aan een duurzame visie op wonen en woonomgeving. Denk daarbij aan combinaties van huur- en koopwoningen, sociale en private ontwikkeling, aandacht voor mobiliteit, duurzame energie, collectieve ruimtes, ontmoeten, privacy, enzovoort. 

Verkenning in 2021

Het federale rapport ‘Duurzaamheid en armoede’ en de visie van de Vlaamse bouwmeester, met onder meer aandacht voor verdichting en verknoping, zijn richtinggevend in dit project. In 2021 onderzoekt SAAMO Vlaams-Brabant lokale contexten en mogelijke samenwerkingen met lokale partners. Die verkenning zal bepalen waar het project Wonen op Maat in 2022 van start gaat. De inschatting van woonnoden en het ruimtelijk en sociaal potentieel van een buurt, gemeente of dorp zijn daarbij bepalend. Mogelijkheden zijn woonprojecten voor ouderen, alleenstaanden, daklozen, woonwagenbewoners, grote gezinnen, slachtoffers van huisjesmelkers, enzovoort. SAAMO Vlaams-Brabant houdt bij de selectie ook rekening met de versterking van dorpskernen, sociale huisvesting, functies zoals scholen en winkels, leegstand, mogelijke opdeling van gebouwen en kavels, tijdelijk gebruik, verhuur- en koopvormen, samenhuisprojecten, huurkoop en nog zoveel meer. 

Aan de slag in 2022

In 2022 gaat SAAMO Vlaams-Brabant aan de slag. Aan de hand van piloottrajecten willen ze bruikbare modellen uitdiepen en opschalen. Want een structurele verankering in het woonbeleid, is voor SAAMO Vlaams-Brabant noodzakelijk. Tevredenheid is er pas als ruimtelijke ordening, planning en beleid zorgen voor ruimtelijke herverdeling met een kwalitatieve en toegankelijke publieke en groene ruimte. Met de ontwikkelende woonvormen wil SAAMO Vlaams-Brabant ook een sociale dimensie inbrengen in de klimaat- en milieumaatregelen. Het doel is om tot een sociaal rechtvaardig klimaat- en milieubeleid te komen.   

Back To Top