Skip to content

Wonen op Maat

Project
Leefbuurtenproject Inrichtingsscenario Ottenburg Jan23
Leefbuurtenproject Inrichtingsscenario Ottenburg Jan23
Inspraakmoment Ottenburg Over Hernieuwbare Energie

Bewoners en SAAMO-medewerkers in gesprek over thema’s ‘betaalbaar wonen’ en ‘duurzame energie’ tijdens inspraakmoment Leefbuurtenproject in Ottenburg

De zoektocht naar een kwaliteitsvolle én betaalbare woning is voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie geen eenvoudige opgave. Het aanbod betaalbare, kwaliteitsvolle woningen is te beperkt. Om het recht op wonen voor deze mensen te realiseren, moeten we vernieuwend en solidair denken rond woonvormen en eigenaarsmodellen.

 

Met het project Wonen op Maat gaan we deze uitdaging aan. Kwalitatieve kernversterking en betaalbare en hernieuwbare energieproductie maken integraal deel uit van dit traject. We houden ook rekening met maatschappelijke tendensen zoals de ecologische omschakeling van ons vervoer, de ‘bouwshift’ en het belang van open, groene ruimte met een vermindering van bijkomend ruimtebeslag, en de hernieuwde interesse in kleine en collectieve woonvormen.

Het betrekken van starters, ouderen, mensen in een kwetsbare situatie, … en andere relevante actoren is voor SAAMO Vlaams-Brabant cruciaal. Door bruikbare modellen en innovatieve woonvormen te ontwikkelen, willen we niet alleen het aanbod (op maat) verruimen. We willen we ook bijdragen aan een gedragen sociaal, ecologisch en economisch duurzame visie op huisvesting en woonomgeving en energieproductie.

Aan de slag op het terrein

In 2022 gingen we binnen de provincie Vlaams-Brabant op zoek naar een geschikte locatie voor onze praktijk op het snijpunt van duurzame energieproductie, kwaliteitsvolle woonomgeving en betaalbare huisvesting. We focusten ons op de dorpen waar de dure ‘verappartementisering’ de leefbaarheid aantast en sociale verdringing uitlokt. We bekeken de ruimtelijke en de socio-economische context, maar ook de openheid bij het beleid, burgerinitiatieven,… Het leidde tot de keuze voor Ottenburg (Huldenberg).

Momenteel verkennen we er woonnoden. Dit doen we via interviews, huisbezoeken en het Leefbuurtentraject (Vlaamse Bouwmeester). Samen met de Dorpsraad Ottopia geven we betekenis aan betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. We ontdekken het DNA van Ottenburg en zoeken kansen om wonen op maat te realiseren.

Samen modellen ontwikkelen

In volgende fase zullen we intensiever werken rond ruimtelijke kwaliteiten, het ‘dorpskarakter’ en vernieuwende solidaire woonvormen alsook rond quick-wins voor energievoorziening. Problemen van sociale verdringing in dorpen in de dure regio Vlaams-Brabant zullen alleen maar toenemen. We verwachten dat de effecten van kwaliteitsvolle kernversterking zich zullen laten voelen in verhoogde immobiliënprijzen. Ook de overheden zijn zich hiervan bewust. We willen met hen samenwerken zodat de instrumenten en modellen die we ontwikkelen ook in andere dorpen ingezet kunnen worden.

Dankzij onze onafhankelijke positie en onze opbouwwerkmatige aanpak en perspectief, kunnen we een verschil maken door ook de stem van de meest kwetsbare groepen mee te nemen in het debat. Onze doelstellingen gaan niet uit van één bepaalde doelgroep noch van één bepaald woonmodel. Wij kunnen een diversiteit aan partners en overheden samen brengen richting innovatieve modelontwikkeling en praktijk. Oplossingen die in ons vizier zitten zijn: sociale huisvesting, mogelijkheden rond opdeling van gebouwen en kavels, tijdelijk gebruik, diverse verhuur- en koopformules, samenhuisprojecten, kleinschalige woonmodellen en nog zoveel meer.

Woon jij in Ottenburg en wil je mee vormgeven aan de toekomst van jouw buurt?
Je vindt ons in de pastorij: Pastorijstraart 1.

 

Back To Top