skip to Main Content

Sociale Dumping

Project

Een veilige job, met werkzekerheid, tegen een volwaardig loon en in aanvaardbare werkomstandigheden: het zou vanzelfsprekend moeten zijn. Helaas is dit voor tijdelijke werknemers niet altijd het geval. Ze vallen vaak terug op onderbetaalde jobs, met onzekere werkvolumes, vaak op of over de grens van het zwartwerk. We willen met deze werknemers in contact komen en samen opkomen voor hun arbeidsrechten.

Sociale dumping

In België bestaan er beschermende arbeidsrechten, ook voor tijdelijk werknemers. Die worden niet altijd gerespecteerd. Hun contracten, als die er al zijn, bieden geen sociale bescherming of zekerheid. Hun werkgevers betalen hen niet correct of rekenen hen onnodige en hoge kosten aan. Malafide tussenpersonen pikken een graantje af van de karige lonen. Het zijn stuk voor stuk situaties waar tijdelijk arbeidsmigranten dagelijks mee geconfronteerd worden. Er gaapt een kloof tussen de reële arbeidsomstandigheden van Belgische en buitenlandse werknemers. De tijdelijke werknemer is zo afhankelijk van deze precaire jobs om in zijn levensonderhoud te voorzien, dat hij  toch blijft komen.

Tijdelijke werkkrachten aan het woord

We zoeken contact met slachtoffers van sociale dumping. Vaak zijn dit tijdelijke werkkrachten die van elders uit Europa komen. We focussen op werknemers uit de bouw, de tuinbouw, de schoonmaak en het transport. We luisteren naar hun ervaringen, leggen vast welke problematieken voor hen prioritair zijn en zoeken wegen om hen te betrekken bij het beleidswerk. Professionals in het gebied van sociale dumping betrekken we ook. Samen met hen spitten we de problematiek verder uit en zoeken we naar samenwerkingskansen. Het streefdoel? Meer sociale beschermingsmaatregelen voor deze groep in de Belgische én Europese wetgeving. En een strikte handhaving van deze regelgeving

Back To Top