Skip to content

Persbericht – Belgische overheid veroordeeld voor aanpak opvangcrisis

24/01/2022

In november ’21 hebben we, met tien organisaties die opkomen voor de rechten van asielzoekers, de Belgische staat voor de rechter gedaagd om hun aanpak van de opvangcrisis aan te klagen. Asielzoekers konden geen
internationale bescherming aanvragen en hun rechten werden systematisch geschonden.

Zowel de staat als Fedasil moesten zich in kort geding verantwoorden voor het falen van het opvangnetwerk. Gisteren volgde dan de uitspraak: de rechtbank veroordeelt beide actoren.
Volgens de beslissing van de rechtbank is de Belgische staat haar internationale verplichtingen niet nagekomen. Haar gedrag in de afgelopen maanden was in strijd met de wet. De Dienst vreemdelingenzaken en Fedasil hadden zich zo georganiseerd dat slechts het aantal personen dat overeenkomt met het aantal beschikbare plaatsen in het opvangnetwerk van Fedasil toegang kreeg tot het centrum van aankomst.
Deze handelwijze wekt de volledig onjuiste indruk dat het recht op opvang van personen die om internationale bescherming verzoeken, wordt geëerbiedigd, terwijl in werkelijkheid een onbepaald aantal personen eenvoudigweg de toegang tot internationale bescherming wordt ontzegd.
De excuses die werden ingeroepen, onder meer de overstromingen van deze zomer en de pandemie, werden niet aanvaard door het hof. Men kan zich dus niet meer beroepen op verrassing of tijdgebrek om de sluiting van
opvangplaatsen te compenseren. Schommelingen in het aantal personen dat bescherming zoekt, zijn inherent aan migratie.
Het is dus aan de Belgische staat om te zorgen voor passende structuren om het hoofd te bieden aan stijgingen van het aantal aanvragen die als zodanig niet buitengewoon zijn en steeds terugkeren.

“De rechtbank van eerste aanleg maakt hier duidelijk dat België een resultaatsverplichting heeft. Indien het niet lukt om mensen een opvangplaats te bieden, moet zij andere middelen vinden om daadwerkelijk in de
basisbehoeften van de mensen te voorzien. De ambities werden uitgesproken, maar ze moeten ook waargemaakt worden”, zegt Joost Depotter.

“Ten slotte wijst de rechtbank erop, zoals wij al jaren zeggen, dat het opvangnetwerk voortdurend verzadigd is, waardoor Fedasil haar wettelijke opdracht en de internationale verplichting om het recht op opvang te
waarborgen, niet vervult”, vult Depotter aan.
We weten dat de situatie aan het Klein Kasteeltje en in het opvangnetwerk zéér precair blijft. We vrezen dat in de zeer nabije toekomst opnieuw mensen zullen worden belet asiel aan te vragen en dat hun opvang zal worden geweigerd.
“Wij hopen dat de Belgische overheid en Fedasil de ernst van de situatie inzien en eindelijk hun verplichting zullen nakomen om de grondrechten van asielzoekers te eerbiedigen”, zegt Depotter. “Indien de situatie zich binnen de
komende 6 maanden herhaalt, zullen we ons kunnen beroepen op deze uitspraak om een daadkrachter beleid af te dwingen”.

Ondertekenaars

  • CIRÉ
  • Vluchtelingenwerk Vlaanderen
  • SAAMO
  • NANSEN asbl
  • Avocats.be – Ordre des Barreaux francophones et germanophones
  • Artsen zonder grenzen België / Médecins sans frontières Belgique
  • Dokters van de Wereld / Médecins du Monde
  • Ligue des droits humains
  • ADDE (Association pour le droit des étrangers)
  • Burgerplatform BelRefugees Plateforme Citoyenne
Back To Top