Skip to content

Over ons

Opbouwwerkers pakken uitsluiting aan

Een betaalbare en goede woning. Een geschikte job. Elke dag een gezonde maaltijd op tafel. Centen om een sociaal leven uit te bouwen. Voor velen is dat niet vanzelfsprekend. De ongelijke organisatie van onze samenleving maakt kwetsbaar en sluit uit.

Maatschappelijk opbouwwerk is een vorm van sociaal werk dat met innovatief projectwerk en geëngageerd opbouwwerk mensen samenbrengt om te werken aan concrete oplossingen. Samen met mensen in een kwetsbare positie ontwikkelen de opbouwwerkers van SAAMO modellen, geven ze een aanzet voor verbeteringen in beleid en regelgeving en bouwen ze aan publieke bewustwording.

SAAMO en samenwerken

Partnerschappen met overheden, andere middenveldorganisaties en private spelers zijn voor SAAMO cruciaal. Zo bouwen onze opbouwwerkers over heel Vlaanderen en Brussel aan een samenleving waarin er plaats is voor iedereen.

SAAMO wordt ondersteund door SAM, steunpunt mens en samenleving.

Grond- en mensenrechten als kompas

Binnen de huidige beleidsperiode van vijf jaar werkt SAAMO aan de realisatie van verschillende grond- en mensenrechten, aan sterkere buurten en steden en aan collectief burgerschap, waarbij er tussen mensen een versterkt gevoel van solidariteit is.

In Brussel ligt onze focus momenteel op:

Wonen op maat

Het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen is veel te klein. In Brussel staan 50.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning en 5000 Brusselaars leven op straat. Ondanks deze wooncrisis is er enorm veel leegstand in Brussel. Zo staan er maar liefst 411 hectaren aan terreinen leeg en meer dan 1.000.000 vierkante meters aan kantoorgebouwen. Naast de eis om meer sociale woningen te creëren ontwikkelt SAAMO daarom innovatieve, kleinschalige en collectieve woonvormen, op maat van deze groepen.

Door middel van modulaire, mobiele en herbruikbare woonvormen zetten de projecten WoonBox en Solidair Mobiel Wonen stedelijke leegstand in voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. Samen met de bewoners en partners worden collectieve woonprojecten opgezet. Via een sterke omkadering werkt SAAMO aan onderlinge solidariteit, wederzijdse versterking en gemeenschapsvorming. In samenwerking met sociale partners (CAW, Après toe) biedt SAAMO kansen om opnieuw aansluiting te vinden op vlak van opleiding, arbeid, sociale bijstand, …

Door de tijdelijke verbetering van de woonsituatie, krijgen mensen terug grip op hun leven. Dankzij de herwonnen rust kunnen bewoners, ook in een tijdelijke woning, een duurzame stap vooruitzetten.

Sociale bescherming

Voor duizenden mensen blijft het recht op sociale bescherming dode letter. Zij kennen de ondersteunende maatregelen niet. Ze vinden hun weg niet in het kluwen van regelgeving en voorzieningen of vallen uit de boot omdat de drempels te groot zijn. Bovendien zijn er steeds vaker voorwaarden gekoppeld aan het recht op sociale bescherming. SAAMO Brussel kaart deze tendens aan en creëert draagvlak om dit voor-wat-hoort-wat-denken te doen keren. 

In de strijd tegen onderbescherming werkt SAAMO Brussel modellen en projecten uit, die meer sociale bescherming beogen. Tegelijk versterken ze mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, zodat zij zelf beter voor hun rechten kunnen opkomen. Iedereen heeft immers nood aan sociale bescherming: het recht op een menswaardig inkomen en op kwaliteitsvolle en toegankelijke hulp- en dienstverlening.

SAAMO Brussel werkt aan een betere sociale bescherming voor leefloongerechtigden, sociale huurders in Peterbos en mensen zonder wettig verblijf.

Krachtige buurten en steden

In cocreatie met bewoners en andere wijkactoren zet SAAMO Brussel in de wijken waar ze actief is mee haar schouders onder een omgeving waar het goed wonen, werken, leren en samenleven is. Een ‘goede’ leefomgeving wordt gekenmerkt door de mate waarin ze bewoners ruimte geeft tot ontplooiing. De aanwezigheid van toegankelijke basisvoorzieningen zoals dienstverlening, winkels, ontmoetingsplaatsen en een vrijetijdsaanbod, speelt daarin een belangrijke rol.

In de sociale hoogbouwwijk Peterbos zet SAAMO Brussel bewust in op het samen met bewoners vormgeven aan de wijk. De bewoners weten zich benaderd en erkend als maker en mede-eigenaar van hun wijk. Ook in Solidair Mobiel Wonen en Woonbox is de interactie met de omgeving belangrijk. De aanwezigheid van deze tijdelijke woonprojecten kan een impuls betekenen voor de dynamiek in de buurt. SAAMO Brussel ziet de buurt als laboratorium om kleinschalige oplossingen voor maatschappelijke problemen en uitdagingen te bedenken en uit te testen. Om buurten en steden op mensenmaat te creëren, zijn echter ook de toegang tot grond- en mensenrechten en een versterkt collectief burgerschap cruciaal.

 

Back To Top