Skip to content

Armoedebarometer: wie in armoede leeft krijgt het moeilijker

14/09/2023

Decenniumdoelen, waar SAAMO lid van is, bracht de armoedebarometer voor het jaar 2022 uit. Armoede stagneert. Maar wie in armoede leeft krijgt het moeilijker. De armoedekloof is dus dieper geworden.

Degelijk armoedebeleid heeft positief effect

Gerichte maatregelen zoals het sociaal energietarief en de verhoging van de sociale minima bovenop de index
en de welvaartsenveloppe, hadden een duidelijk positief effect op de situatie van mensen in armoede. De
sociale minima kwamen iets dichter bij de armoedegrens. Deze maatregelen moeten dan ook verdergezet
worden. Decenniumdoelen herhaalt hierbij zijn eis om alle inkomens boven de armoedegrens te tillen.

Structurele investeringen nodig

Het beleid moet structureel investeren in ondersteunende hulp -en dienstverlening. De
hoge kosten in het onderwijs, het tekort aan betaalbare kinderopvang en toegankelijke gezondheidszorg, het
gebrek aan maatwerk in de begeleiding naar werk, het tekort aan werkbaar werk, de afwezigheid van een
ambitieus plan voor sociaal wonen, tonen waar het beleid in een hogere versnelling moet gaan.

Voorwaardelijkheid en culpabiliseren werken niet

In plaats van een doelgericht ondersteuningsbeleid zien we vandaag een sterke beleidstendens van
voorwaardelijkheid en van culpabiliseren (stigmatisering, strenge voorwaarden en sancties) waarbij steeds meer
de kwetsbare groepen (langdurig zieken, werklozen, mensen met een leefloon tot en met huisvrouwen)
worden geviseerd. Hierdoor wordt de samenleving opgesplitst in een polariserende ‘wij’ (die het goed hebben)
en een ‘zij’ (die er niet bij horen). Dergelijk beleid werkt duidelijk niet om armoede te bestrijden.

De middelen zijn er

Decenniumdoelen haalt aan dat de Belgen – in contrast met de armoedecijfers – volgens Zwitserse banken naar mediaaninkomen bij de rijksten ter wereld horen. Recent onderzoek toont aan dat minstens 10 procent van al het vermogen van Europese gezinnen zich in belastingparadijzen bevindt. Het geld van bedrijven valt hier nog niet onder. Voor bedrijven is er in België een aangifteplicht als er meer dan 100.000 naar belastingparadijzen stroomt. Die bedragen lopen op tot meerdere honderden miljarden.

Geld voor een meer gelijke samenleving is er dus.

Concrete eisen van Decenniumdoelen

Decenniumdoelen wil:
– Alle inkomens boven de armoedegrens. Het kindergeld moet welvaartsvast gemaakt worden en de
sociale toeslagen moeten naar omhoog.
– Begeleiding naar werk op maat van mensen in armoede. Uitbreiding met minstens 10.000
arbeidsplaatsen van de sociale economie in de komende 10 jaar.
– Minstens 7.500 extra sociale woningen erbij per jaar. 14% sociale woningen moet de
beleidsdoelstelling worden. Structureel maken van het sociaal energietarief voor mensen onder de
armoededrempel en invoering van een getrapt systeem voor mensen met een inkomen net boven de
armoedegrens.
– Betaalbare gezondheidszorg voor iedereen, onder meer door een veralgemeende toepassing van de
derdebetalersregeling en door outreachend werk.
– Invoering van de maximumfactuur voor het secundair onderwijs en effectieve maatregelen om de
kosten van het basisonderwijs in de praktijk drastisch te doen dalen.
– Doortastend optreden tegen racisme en discriminatie.

Luister naar het interview met Anne Van Lancker, voorzitster van Decenniumdoelen in De Ochtend op Radio 1.

Back To Top