Skip to content

Sterk onderwijs

Model

Kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie vallen nog steeds uit de onderwijsboot. Kansenongelijkheid manifesteert zich vanaf de kleuterjaren en legt een hypotheek op toekomstige mogelijkheden. Bij leerlingen uit socio-economisch kwetsbare gezinnen en gezinnen met een migratieachtergrond gaat teveel talent verloren.

Gelijke onderwijskansen

Vlaanderen bengelt achteraan het Europees peloton als het over gelijke onderwijskansen gaat. In 2002 werd het GOK-decreet van kracht. Maar op beleidsniveau ontbreken vandaag nog steeds een gedragen visie en structurele inspanningen voor leerlingen in een maatschappelijk kwetsbare positie.

SAAMO wil dat talenten en interesses van kinderen en jongeren de schoolloopbaan bepalen, en niet hun socio-economische status of afkomst. Samenwerking tussen school, ouders en de buurt is cruciaal om alle kinderen maximale leer- en ontplooiingskansen te geven.

We ontwikkelen een veranderingskader ‘sterk onderwijs’ als bovenbouw voor onze projecten en acties. Het model beschrijft het finale doel dat we willen bereiken en de stappen die nodig zijn om die verandering waar te maken. De focus ligt op gelijke onderwijskansen en het belang van een versterkende leeromgeving voor kinderen en jongeren.

Krachten bundelen

Alle SAAMO-onderwijsopbouwwerkers worden betrokken bij het traject. Hun kennis, ervaring en expertise zijn de bouwstenen voor het praktijkmodel met vier actiedomeinen: de school armoede- en diversiteitvaardig maken, ouders versterken, het netwerk van partners rond de school versterken, en inzetten op informeel leren (vrije tijd en buurt).
Het veranderingskader zal onderwijsopbouwwerkers van SAAMO ondersteunen bij hun opdracht.

HIVA ondersteunt het traject (TOC, Theory of Change) en zorgt voor de wetenschappelijke onderbouw.

Back To Top