Skip to content

23 wensen voor een herziening van recht op maatschappelijke integratie

09/01/2024

Onze wensen om de wet op het recht op maatschappelijke integratie te hervormen

De Ligue des droits humains, aDAS, het Collectif Solidarité contre l’exclusion, SAAMO en alle hieronder vermelde partnerverenigingen vragen om een herziening van het recht op maatschappelijke integratie, meer bepaald een hervorming van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Het doel van dit memorandum is het bestrijden van misstanden in het recht op maatschappelijke integratie en nadenken over de bestaansvoorwaarden ervan. Het zijn de minimumeisen van de ondertekende organisaties.

De organisaties wijzen op een aantal regels in de wet van 26 mei 2002 die moeten worden herzien om willekeur door de OCMW’s te voorkomen. Het recht op maatschappelijke integratie is momenteel immers niet alleen zeer voorwaardelijk, maar ook zeer willekeurig: de regels worden verschillend toegepast naargelang de plaats waar je woont.
De verenigingen vragen de overheid te werken aan een homogene wet voor de maatschappelijke integratie en een einde te maken aan de bestaande rechtsonzekerheid. Ondanks een federaal, gemeenschaps- en gewestelijk kader voor maatschappelijke integratie hebben de OCMW’s in het land op lokaal niveau een grote autonomie in de uitvoering van dit wettelijk kader. Het handhaven van een lokaal sociaal beleid, waarvan de contouren sterk afhankelijk zijn van de raadsleden van het sociaal comité, roept ernstige vragen op bij de voornoemde verenigingen, die graag zouden zien dat er een meer homogene en rechtvaardige wetgeving zou ontstaan.

Onze eisen: 23 wensen

1. Het gebruik van circulaires vermijden
2. De rechthebbende op maatschappelijke integratie informeren en adviseren
3. Het recht op maatschappelijke integratie voor alle volwassenen waarborgen
4. het recht op maatschappelijke integratie uitbreiden tot asielzoekers en vreemdelingen die niet in het bevolkingsregister zijn ingeschreven en tot personen die hun gevangenisstraf extra muros uitzitten
5. Beperkt rekening houden met de middelen van een samenwonende met meerderjarige ascendenten of descendenten
6. Volledige vrijstelling van kinderbijslag
7. Beperking van het beroep op onderhoudsplichtigen om individualisering van de rechten mogelijk te maken
8. Verduidelijking en hervorming van de aanvraagprocedure
9. De vermogenstoets beperken tot het inkomen
10. Het leefloon betalen op basis van één enkele maandelijkse betaling, uiterlijk op de laatste werkdag van de maand, en op een bankrekening.
11. OCMW’s verplichten tot het bevorderen van een goede professionele en sociale begeleiding van vrijwilligers in het kader van de evaluatie van het begrip werkbereidheid, dat zelf moet worden herzien
12. Afschaffing van het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie (GPMI)
13. Het systeem van arbeidsovereenkomsten “artikel 60” in elke regio evalueren en het systeem op basis van die evaluatie hervormen.
14. Controleer altijd de gezondheidsredenen van de begunstigde alvorens een besluit te nemen over de opschorting van het leefloon, en vraag de nodige certificaten alleen maar op om de impact van gezondheidsredenen op de werkbereidheid aan te tonen.
15. herziening van de berekening van het percentage spaargeld waarmee men rekening houdt, indexering van de bedragen van het spaargeld regels opstellen om het spaargeld te verantwoorden.
16. het (on)regelmatige karakter van een schenking definiëren en onregelmatige kleine bedragen van onderhoudsplichtigen vrijstellen; of deze bij voorkeur onderbrengen in de categorie spaargeld (en niet als aftrekbare inkomsten op zich), aangezien dit reeds wordt beschouwd als een aanvulling op strikt noodzakelijke inkomsten (als alternatief voor punt 15)
17. Vereenvoudiging en herwaardering van de bedragen van de inkomsten uit arbeid die zijn vrijgesteld van de berekening van het leefloon
18. De verblijfskosten niet langen in aanmerking nemen als voordeel in natura of als alternatief, voorzien in een forfaitaire vergoeding die minder variabele en minder bestraffende is voor de begunstigde
19. Vrijstelling van kadastraal inkomen, op zijn minst wanneer de woning als hoofdverblijfplaats wordt bewoond
20. Betere input en follow-up van de inspectieverslagen van de POD Maatschappelijke Integratie
21. Naleving en verbetering van het systeem voor de toekenning van noodhulp
22. Naleving en verbetering van de terugvorderingsprocedure
23. De regels voor eigendomsoverdrachten herdefiniëren en eigendomsoverdrachten niet langer met terugwerkende kracht behandelen

Lees hier de volledige tekst 23 Wensen LDH NL

Lees de Franstalige tekst op de site van Ligue des Droits Humains

Back To Top