Skip to content

Project | Sterk Onderwijs

Project
Toegankelijke Communicatie
Toegankelijke Communicatie

Leerlingen in een kwetsbare positie lopen het risico minder goede schoolresultaten te behalen. Ook leerlingen met een migratieachtergrond hebben het moeilijker om hun schoolloopbaan tot een goed einde te brengen. Dat wordt jaar na jaar bevestigd in onderzoeken. Deze kinderen en jongeren maken dus meer kans om het diploma waar ze van dromen niet te behalen en de samenleving verliest aan talent.

Schoolteams worden in de klas (on)rechtstreeks geconfronteerd met de stijgende armoedecijfers en de toename van anders- en meertalige kinderen vormt voor hen een uitdaging. Ondanks de vele initiatieven die er zowel lokaal als bovenlokaal genomen worden om scholen traject- of projectmatig te ondersteunen, wordt toch vaak aangegeven dat er meer nodig is. Daarom werken scholen steeds meer samen met externe partners om hen te versterken in thema’s als armoede en diversiteit.

Onderwijsopbouwwerk om schoolteams te versterken

Op basis van deze vaststelling ging SAAMO West-Vlaanderen op onderzoek  in de provincie. Het team onderwijs verdiepte zich in kinderarmoedecijfers,  onderwijskansenindicatoren en voerde gesprekken met verschillende lokale besturen, welzijns -en onderwijspartners.  In Avelgem en Zwevegem en op provinciaal niveau zetten we al in op een brugfigurenwerking. Kustgemeenten Blankenberge en De Panne bleken de meest geschikte partners om in 2022 van start te gaan met onderwijsopbouwwerk.

Het team onderwijs zet in op :

  • een diversiteits- en armoedevaardig schoolteam
  • versterken van ouders
  • uitbouwen van een netwerk van partners rond de school
  • uitbouwen van een brede leeromgeving die focust op de buurt, vrije tijd en informeel leren

Het zijn de actiedomeinen die iedere onderwijsopbouwwerker van SAAMO hanteert en deel uitmaken van het veranderingskader Sterk Onderwijs

Jong geleerd is …

Kansenongelijkheid manifesteert zich vanaf de kleuterjaren en legt een hypotheek op toekomstige mogelijkheden.  Daarom stappen de 4 basisscholen in De Panne in een traject rond signalendetectie en leggen de twee basisscholen met de hoogste cijfers inzake kwetsbaarheid hun focus op kleuterparticipatie en ouderbetrokkenheid.  Opbouwwerker Rukhsana zal het kleuterteam ondersteunen en de school inspireren op vlak van cultuursensitieve houding door o.a. handvatten aan te reiken om met meertaligheid of anderstaligheid om te gaan.

Als je met gezinnen werkt, werk je bovenal ook met je zelf. Het is als leerkracht ontzettend belangrijk om bewust te zijn van je eigen referentiekader. Door welke bril kijk ik? Door welke bril kijkt de ouder? Dit om communicatiestoornissen te voorkomen.

-Rukhsana, onderwijsopbouwwerker

Sensibiliseren van het leerkrachtenteam

In basisscholen VBS campus Zuidlaan en GO d’ Oefenschool in Blankenberge bevraagde opbouwwerker Mieke leerkrachten en ouders om zicht te krijgen op de onderwijsnoden. Leerkrachten gaven aan nood te hebben aan tips & tricks rond het herkennen en aanpakken van armoedesituaties en aan ondersteuning op vlak van communicatie met de ouders.

In d’Oefenschool zetten we op een pedagogische studiedag het thema ‘kansarmoede op school’ in de kijker. Het doet deugd als leerkrachten achteraf komen vertellen dat dit indruk op hen maakte en ze nu met een andere bril naar armoede kijken. In VBS campus Zuidlaan neemt een werkgroep de schriftelijke communicatie van de school onder de loep.  Ze schreven zich in voor een workshop ‘Klare Taal’. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk.

– Mieke, onderwijsopbouwwerker

Uit de bevraging kwam ook dat ouders meer betrokken willen worden bij het schoolgebeuren. De schoolstart en de overgang van kleuter naar lagere school zijn belangrijke kantelmomenten waar we met het onderwijsopbouwwerk willen op inzetten.

Verhaal Van Shazia

Back To Top