Skip to content

Opinie | “Leefloongerechtigden stigmatiseren? Het moet en kan anders.”

13/05/2024

Politici moeten stoppen met het leefloon als een ‘win for life’ voor te stellen, vindt het Platform GPMI – PIIS. En het huidige beleid van repressieve sancties moet op de schop.

Deze opinie verscheen op 13 mei 2024 in de krant De Standaard.

en français ci-dessous

Met de verkiezingen in aantocht zijn mensen die met een leefloon moeten rondkomen weer eens kop van jut. Verschillende politieke partijen gebruiken hen als schietschijf om toch maar streng over te komen bij kiezers die het geluk hebben geen beroep te moeten doen op het laatste vangnet van onze sociale bescherming. In Vlaanderen noemen sommigen het leefloon “een Win-for-life”. In Franstalig België wordt het dan “een congé à vie”. Dit soort uitlatingen hebben een nefaste invloed. Internationaal onderzoek wijst uit dat stigmatiserende taal van politici een zeer negatieve impact heeft op de geestelijke gezondheid van rechthebbenden. In de week na een beschuldigende berichtgeving stijgt het gebruik van antidepressiva in deze groep met maar liefst 1.2 procentpunten. Mensen met een geschiedenis van geestelijke gezondheidsproblemen zijn hier extra kwetsbaar voor.[1]

Naast de culpabiliserende blik regent het ook voorstellen om het leefloon te hervormen. Deze gaan van het opleggen van extra voorwaarden, een deel toe te kennen in de vorm van voedselbonnen tot het verlagen van het basisbedrag. Ons laatste sociale vangnet zou namelijk te genereus zijn, zodat uitkeringsgerechtigden te weinig stimulans zouden voelen om aan het werk gaan. Opnieuw toont onderzoek aan dat de realiteit anders is. Denktank Minerva becijferde dat de sociale bijstand zelfs te laag ligt om menswaardig van te kunnen leven. De resultaten suggereren dat België eigenlijk bijkomende inspanningen moet leveren om toereikende minimuminkomens te waarborgen, zoals omschreven in de Aanbeveling van 30 januari 2023 van de Raad van de Europese Unie. Als we het verschil tussen werken en niet-werken willen verhogen, moet er eerder gekeken worden naar het optrekken van de lage lonen, en naar het organiseren van een toegankelijk en betaalbaar aanbod van kinderopvang en openbaar vervoer.

Maar het kan ook anders. Midden maart stuurde minister van Armoedebestrijding Karine Lalieux een rondzendbrief uit over de toepassing van het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) Het GPMI bestond al langer voor jongeren, maar in 2016 veralgemeende haar voorganger, Willy Borsu, het. Het GPMI is een contract dat de meeste leefloonaanvragers moeten ondertekenen om hun uitkering te ontvangen. In het document zou het OCMW de wettelijke voorwaarden van het leefloon samen met de leefloongerechtigden vertalen naar concrete doelstellingen. Op die manier zouden deze laatsten ‘opnieuw duurzaam in de maatschappij kunnen integreren en de weg naar werk vinden’. Alleen draaiden deze idealistische ambities minder fraai uit. Onder meer door het disciplinerende maatschappelijke klimaat nemen een aantal OCMW’s extra criteria in het GPMI op die niet wettelijk zijn. In principe staat het mensen vrij het GPMI niet te ondertekenen, maar dat is slechts theorie. De machtsverhouding tussen beide partijen is daarvoor te groot. Leefloongerechtigden kunnen het zich niet permitteren om het OCMW tegen te spreken en zo hun laatste kans op een inkomen te verliezen.

Ook maatschappelijk werkers in de OCMW’s zaten niet op het GPMI te wachten. Zij geven al jaren aan dat hun caseload veel te zwaar is. In sommige OCMW’s is de werkdruk zo hoog dat elke maatschappelijk werker er tot 95 dossiers moet behandelen. Uit onderzoek in opdracht van de POD Maatschappelijke integratie blijkt dat maar liefst 41 procent van de arbeidstijd wordt gespendeerd aan administratie en ‘slechts’ 20,9 procent aan rechtstreeks contact met rechthebbenden.[2] Voor hen was het GPMI vooral een zoveelste rondje zinloos papieren invullen.

Hoewel de uitwerking concreter moet en vooral nauw opgevolgd, wil minister Lalieux met haar rondzendbrief tegemoetkomen aan de vraag voor administratieve vereenvoudiging. Bovendien drukt de minister er terecht op dat er een strikt onderscheid gemaakt moet worden tussen wettelijke en andere voorwaarden. Enkel de eerste kunnen een reden tot sanctie zijn. Ten slotte wil ze ook werken aan de begrijpbaarheid van de GPMI’s. Dat is nodig, want door de complexe, ambtelijke taal in het document weten heel wat mensen niet eens wat ze ondertekenen.

In een moeilijk politiek klimaat durft Karine Lalieux dus tegen de stroom ingaan. Dat verdient lof, ook al is het haar niet helemaal gelukt haar rechtse coalitiegenoten te overtuigen om leefloongerechtigden vanuit vertrouwen te benaderen. Met het Platform GPMI, een samenwerkingsverband dat over de taalgrens heen armoedebestrijdingsorganisaties verenigt met vakbonden en beroepsverenigingen van maatschappelijk werkers in OCMW’s, zijn we teleurgesteld in het document. Aangezien de tijd om een GPMI in te vullen beter besteed kan worden aan echte sociale begeleiding pleiten wij voor de afschaffing van het GPMI. Want waarom zou je een instrument behouden dat leefloongerechtigden noch maatschappelijk werkers als waardenvol ervaren? Tenzij misschien uit ideologische redenen?

Ondertussen zien we de gevolgen van dit repressieve contractdenken in lokale OCMW’s. Maatschappelijk werker is een knelpuntberoep geworden. Dat is niet onlogisch. Gedreven, bekwame mensen kunnen zich niet meer bezighouden met de essentie van hun beroep, sociale begeleiding, en gaan hun talenten dus elders benutten. Voor mensen die een beroep op het leefloon moeten doen is de situatie nog schrijnender. Deze week nog kwam een gezin bij één van de organisaties van het platform aankloppen. Door sancties was hun leefloon op nul gezet en nu konden ze bij de apotheek hun broodnodige medicatie niet betalen. Een rekening van 28 euro.

Is dat de samenleving waar we (nog meer) naartoe willen? Het Platform GPMI bedankt daarvoor. Wij kiezen voor meer en betere sociale begeleiding van leefloongerechtigden gebaseerd op vertrouwen en niet op sancties. We hopen onze politici ook.

[1] Baekgaard, M., Herd, P., & Moynihan, D. (2023). Of ‘Welfare Queens’ and ‘Poor Carinas’: Social Constructions, Deservingness Messaging and the Mental Health of Welfare Clients. British Journal of Political Science, 53(2), 594-612

[2] PROBIS Consulting (2014) ‘Werklastmeting sociale diensten’ in opdracht van POD Maatschappelijke Integratie, Geel: PROBIS Group, p.98

 

“Stigmatiser les ayants-droits au revenu d’intégration ? Cela devrait et peut être différent”.

 

À l’approche des élections, les personnes vivant d’un revenu d’intégration sont une fois de plus au centre de l’attention. Les différents partis politiques les utilisent comme cibles pour paraître durs aux yeux des électeurs qui ont la chance de ne pas devoir compter sur le dernier filet de sécurité de notre protection sociale. En Flandre, certains surnomment le revenu d’intégration “un Win-for-life” pour humilier les bénéficiaires. En Belgique francophone, il devient alors “un congé à vie”. De telles affirmations ont un impact pernicieux. Des études internationales montrent que les propos stigmatisants tenus par les politiciens ont un impact très négatif sur la santé mentale des ayants-droits. Dans la semaine qui suit un reportage accusateur, la consommation d’antidépresseurs dans ce groupe augmente de 1,2 point de pourcentage. Les personnes ayant des antécédents de problèmes de santé mentale sont particulièrement vulnérables à ce phénomène.[1]

Outre la vision culpabilisante, les propositions de réforme du revenu d’intégration se multiplient également. Elles vont de l’imposition de conditions supplémentaires à la réduction du montant de base, en passant par l’octroi d’une partie du revenu sous forme de bons alimentaires. En effet, pour ces détracteurs, notre dernier filet de sécurité sociale serait trop généreux, de sorte que les ayants-droits ne seraient pas suffisamment incités à travailler. Une fois de plus, la recherche montre que la réalité est différente. Le Denktank Minerva a calculé que l’aide sociale est même trop faible pour vivre dignement. Les résultats suggèrent que la Belgique doit encore faire des efforts supplémentaires pour garantir des revenus minimums adéquats, tels que définis dans la recommandation du 30 janvier 2023 du Conseil de l’Union européenne. Si nous voulons accroître la différence entre le travail et le non-travail, nous devrions plutôt envisager d’augmenter les bas salaires et organiser une offre accessible et abordable de services de garde d’enfants et de transports publics.

Mais les choses peuvent aussi être faites différemment. À la mi-mars, la ministre de la lutte contre la pauvreté Karine Lalieux a envoyé une circulaire sur l’application du projet individualisé d’intégration sociale (PIIS). Le PIIS a été généralisé pour la plupart des bénéficiaires en 2016 par son prédécesseur Willy Borsu. Il s’agit du contrat que la plupart des ayants-droits au revenu d’intégration doivent signer pour recevoir leurs revenus. Dans ce document, le CPAS traduit les conditions légales du revenu d’intégration en objectifs concrets, en collaboration avec les ayants-droits au revenu d’intégration. Ces derniers pourraient ainsi “se réintégrer durablement dans la société et retrouver le chemin du travail”. Toutefois, ces ambitions idéalistes n’ont pas été couronnées de succès. En partie à cause du climat social restrictif, un certain nombre de CPAS incluent dans le PIIS des critères supplémentaires qui ne sont pas légaux. En principe, les gens sont libres de ne pas signer le PIIS, mais ce n’est qu’en théorie. Le rapport de force entre les deux parties est trop important pour cela. Les ayants-droits au revenu d’intégration ne peuvent pas se permettre de contredire le CPAS et de perdre ainsi leur dernière chance de revenu.

Peu de travailleurs sociaux des CPAS ont demandé la création d’un contrat du genre PIIS. Ils affirment depuis des années que leur charge de travail est beaucoup trop lourde. Dans certains CPAS, elle est telle que chaque travailleur social doit traiter jusqu’à 95 dossiers contre une vingtaine dans les années 2010. Une étude commandée par le SPP Intégration sociale montre que 41 % du temps de travail est consacré à l’administration et “seulement” 20,9 % au contact direct avec les ayants-droits.[2] Pour eux, le PIIS n’est rien d’autre qu’une nouvelle série de formalités administratives inutiles.

Bien qu’elle doive être plus concrète et particulièrement surveillée, la circulaire de la ministre Lalieux vise à répondre à la demande de simplification administrative. En outre, le ministre insiste à juste titre sur une distinction stricte entre les conditions légales et les autres conditions. Seules les premières peuvent faire l’objet d’une sanction. Enfin, elle souhaite également travailler sur l’intelligibilité du PIIS. C’est nécessaire car, en raison de la complexité du langage officiel utilisé dans le document, de nombreuses personnes ne savent même pas ce qu’elles signent.

Dans un climat politique difficile, Karine Lalieux ose donc aller à contre-courant. Cela mérite d’être salué, même si elle n’a pas réussi à convaincre ses collègues de droite d’adopter une approche fondée sur la confiance à l’égard des ayants-droits au revenu d’intégration. Pourtant, avec la Plate-forme PIIS (une alliance qui réunit des organisations de lutte contre la pauvreté au-delà des frontières linguistiques, des syndicats et des associations professionnelles de travailleurs sociaux de CPAS), nous sommes également déçus par ce document. En effet, étant donné que le temps nécessaire pour remplir un PIIS pourrait être mieux utilisé pour un véritable d’accompagnement social, nous préconisons l’abolition pure et simple du PIIS. Pourquoi en effet conserver un instrument dont ni les ayants-droits au revenu d’intégration ni les travailleurs sociaux ne veulent. Sauf peut-être pour des raisons idéologiques ?

Entre-temps, nous constatons les conséquences négatives de cette pensée contractuelle répressive dans les CPAS. Le travail social est devenu un métier en pénurie. Ce n’est pas illogique. Des personnes motivées et qualifiées ne peuvent plus s’occuper de l’essentiel même de leur profession qui est le conseil et l’accompagnement social. Pour les personnes qui n’ont que le revenu d’intégration pour vivre, la situation est encore plus désastreuse. Cette semaine encore, une famille a frappé à la porte de l’une des associations membres de la plateforme. Les sanctions avaient réduit leur revenu d’intégration à zéro et ils ne pouvaient plus payer les médicaments dont ils avaient besoin à la pharmacie. Une facture de 28 euros.

Est-ce là la société que nous voulons ? Nous optons pour un soutien social plus important et de meilleure qualité pour les ayants-droits au revenu d’intégration, basé sur la confiance et non sur les sanctions. Nous espérons que nos femmes et hommes politiques comprendront que c’est dans ce sens qu’il faut aller pour une amélioration de toute la société.

[1] Baekgaard, M., Herd, P. et Moynihan, D. (2023). Of ‘Welfare Queens’ and ‘Poor Carinas’ : Social Constructions, Deservingness Messaging and the Mental Health of Welfare Clients. British Journal of Political Science, 53(2), 594-612.

[2] PROBIS Consulting (2014) ‘Workload measurement social services’ commissioned by POD Social Integration, Geel : PROBIS Group, p.98

Het Platform GPMI – CPAS is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties / La Plateforme GPMI – CPAS est un partenariat entre différents organisations:

Back To Top