Skip to content

Buurt aan Zet – Afgelopen

Het ‘Buurt aan Zet- project’ zet in 5 Dendermondse aandachtsgebieden (Boonwijk, Donck, ’t Keur, Sint-Jorisgilde en Hof ten Rode) in op de woon-en leefomgeving van de buurt. In samenwerking met buurtbewoners en de stad wordt er binnen elk gebied gewerkt aan ‘een toekomstplan voor en door de buurt’. Jaren geleden werden reeds buurtcomités en bewonersgroepen gevormd. Binnen deze groepen leggen we vandaag ons oor te luister en wordt er aan de slag gegaan met signalen die we opvangen.

 

Afhankelijk van die signalen wordt er per buurt ingezet op acties waarin stedelijke plannen en expertise versmelten met de meningen en intiatieven van buurtbewoners. Dit alles binnen het streven naar een meer kwalitatieve en duurzame woon-en leefomgeving op maat van bewoners. Buurtbewoners moeten ervaren dat hun omgeving een betekenisvolle plaats is, een plaats waar het de moeite is om op te komen voor hun belangen.

 

Binnen ‘Buurt aan Zet’ zal er, onder goedkeuring van het stadsbestuur, de komende jaren meer intensief aan de slag gegaan worden in de ‘Boonwijk’ met de ambitie om van deze buurt een kansrijke, prikkelende woon- en leefomgeving te maken. Anders dan vroeger, staan niet meer de bewonersvergadering en het tweejaarlijks actieplan centraal, maar wel het SAMEN werken en ontwikkelen van een waardig en duurzaam toekomstperspectief voor het gebied en het stimuleren en ondersteunen van bewonersparticipatie hierbij.

 

Binnen verschillende initiatieven (buurthuis ‘De Wastijne’, Boontoon, Boonblok,…) wordt er ingezet op het samenleven en het stimuleren van ontmoeting tussen buren; zodat ze elkaar beter leren kennen, zich samen inzetten solidair met anderen en zich zo beter thuis voelen in hun omgeving en bij elkaar. Samen met bewoners, stedelijke diensten en de SH Volkswelzijn wordt er gewerkt aan een plan voor de herinrichting van de buurt, met hierin bijzondere aandacht voor het Wastijnepark, de inplanting van speelpleinen, sportzones, volkstuinen enzovoort.

 

“In deze blok wonen vele mensen samen, mensen van alle slag. Ik zijn ‘gene rijke mens’ anders zou ik hier niet wonen.” Bewoner uit appartementsblok 1 in de Serbosstraat

 

‘Buurt aan Zet’ tracht buurtbewoners te laten ervaren dat ze iets in de pap te brokken hebben, meetellen als burgers en een stukje van hun leefomgeving mee vorm kunnen geven. Door o.a. drempels naar dienstverlening in de stad in kaart te brengen, helpen we deze weg te werken en de toegang naar het bestaande aanbod te verbeteren zodat ook meer kwetsbare buurtbewoners ingang vinden tot hun grondrechten op vlak van wonen, onderwijs, gezondheid, werk…

 

In ‘Buurt aan Zet’ staan de belangen van kwetsbare bewoners voorop en wordt er op toe gezien dat nieuwe initiatieven hen niet uitsluiten of verdringen.

 

Buurt aan Zet is een samenwerkingsverband met Stad Dendermonde, o.l.v. een stuurgroep wijkwerking, vertegenwoordigd door zowel stedelijke als lokale actoren en sociale diensten (o.a. sociale huisvestingsmaatschappijen ‘De Volkswoningen’ en ‘Volkswelzijn’).

 

Back To Top