Skip to content

Sociale Huurders aan de slag Watersportbaan

Project

Met het project Sociale Huurders aan de Slag slaan opbouwwerkers, sociale huurders, woningmaatschappijen en stedelijke diensten uit de Watersportbaan de handen in elkaar om collectieve problemen rond hun woonsituatie aan te pakken. We verenigen sociale huurders om hen te versterken en zo meer greep te laten krijgen op de eigen woonsituatie en woonomgeving. Sociale huurders worden zo actor en participant in overleg met stad Gent en de sociale huisvestingsmaatschappijen. Dit doen we door het inventariseren van problemen, het formuleren van oplossingen en de opmaak van actieplannen.

Via bevragingen bij de sociale huurders krijgen we zicht op de grootste problemen zoals ze ervaren worden door bewoners. Deze vormen de basis voor een actieplan dat een aantal haalbare concrete acties uitwerkt waar bewoners, partners en oplossers mee aan de slag gaan.

Hoe gaan we nu precies te werk?

Via bevragingen, activiteiten in en rond het gebouw en een ontmoetingsmoment met sociale huisvestingsmaatschappijen en andere partners inventariseren we problemen zoals ze ervaren worden door bewoners. Deze vormen de basis voor het formuleren van oplossingsvoorstellen en een actieplan. Daarbij engageren diverse partners en bewoners zich om aan de slag te gaan met een aantal heel haalbare concrete acties.

Onze opbouwwerkers startten in 2017 met een bevraging in verschillende hoogbouwtorens op de Watersportbaan (Borluut, Dennenhof/Rozenhof en Elektra). Voor elke hoogbouwtoren werd een actieplan uitgewerkt met telkens een tiental acties, waaronder een aantal quick-wins, een aantal specifieke ‘woonvragen’ en een aantal specifieke leefbaarheidsvoorstellen. In 2020-22 besloten we de actieplannen verder te actualiseren en ook in te zetten op een traject in het Belvédèregebouw en de Van Beveren.

Het ontwikkelen van acties doen we samen met sociale huurders. Sociale huurders hebben zelf impact op het verbeteren van hun woon- en leefomgeving. Via open huurdersactiviteiten kunnen sociale huurders hun bekommernissen delen, informatie verstrekt worden, kan overlegd worden of kunnen acties worden ontwikkeld. Op die manier vergroten we ook de kennis en vaardigheden van sociale huurders om hun woonsituatie te verbeteren.

Een aantal betrokken bewoners zijn niet alleen initiatiefnemer bij bewonersactiviteiten, maar participeren ook aan de projectstuurgroep waar we in overleg treden met stedelijke diensten en woonmaatschappij.

Tenslotte maken we ook werk van een groep diverse sociale huurders die – via een vertegenwoordiger in de woonraad – hun collectieve stem in het Gentse woondebat kunnen inbrengen. Onze opbouwwerkers ondersteunen deze vrijwilligers zodat zij ten volle kunnen participeren.

Ben jij sociale huurder en heb je zin om je hiervoor in te zetten?
Contacteer dan één van de betrokken opbouwwerkers bij dit project.

Back To Top