Skip to content

Versterken van aandachtsgebieden Ninove

Project

Probleemstelling:

In aandachtsgebieden zijn meerdere mechanismen van maatschappelijke kwetsbaarheid ruimtelijk geconcentreerd. Een samenspel van kenmerken, mechanismen en dynamieken bestendigt en vergroot zelfs de maatschappelijke kwetsbaarheid. In de Ninoofse wijken Pollare-Burchtdam zien we een opvallende mix van doelgroepen in een maatschappelijk kwetsbare situatie.
De combinatie van kwetsbaarheden stelt ons niet enkel voor uitdagingen om hieraan tegemoet te komen maar ook voor noden op vlak van samenleven en sociale verbinding. In de Pollarewijk loopt een grootscheeps nieuwbouw- en renovatieproject van SHM Ninove Welzijn. Zowel het Ninoofse stadsbestuur als de sociale huisvestingsmaatschappij Ninove-Welzijn zullen de komende jaren investeren in beide aandachtswijken. SAAMO wil kwetsbare bewoners betrekken in de concept-, plan- en realisatiefase; essentieel voor het welslagen van de geplande ontwikkelingsprojecten.

 

Doelstelling:

We versterken het aandachtsgebied Pollare-Burchtdam in Ninove door op een integrale manier aan drie sporen te werken:

  • Toegang tot sociale grondrechten garanderen om zo de opwaartse sociale mobiliteit te bevorderen.
  • Community building met het oog op meer binding, erkenning en herkenning in de buurt.
  • De publieke ruimte samen met bewoners en alle belanghebbenden herdefiniëren met het oog op een collectief en solidair gebruik ervan.
Back To Top